Nowa wersja enova365 to przede wszystkim dostosowanie do kolejnej transzy zmian w przepisach w roku 2023. W wersji zostały udostępnione zmiany w modułach Kadry i Płace (nowelizacja Kodeksu pracy) w Pulpitach Pracownika i Kierownika oraz w Ewidencji Środków Pieniężnych.

 • Informacja o warunkach zatrudnienia Dodano nowy wydruk „Informacja o warunkach zatrudnienia” (dotychczasowy ma zmienioną nazwę). W kartotece pracownika dodano sekcję Informacja o warunkach zatrudnienia, która zawiera m.in. parametry: praca na stanowiskach z monitorami ekranowymi, przerwa niewliczana do czasu pracy z art. 141 KP, system czasu pracy.
 • Umowa o pracę Do kartoteki pracownika/Etat dodano sekcję Umowa na okres próbny, gdzie znajdują się postanowienia o przedłużeniu umowy o czas urlopu lub innej usprawiedliwionej nieobecności. Na wydruku Umowy o pracę dodano również sekcję informującą o możliwości przedłużenia umowy na okres próbny, jeżeli wystąpią określone nieobecności.
 • Umowa o pracę/Rozwiązanie W sekcji Okres wypowiedzenia wg umowy o pracę lub Kodeksu pracy dodano kolumnę, w której wyliczany będzie okres wypowiedzenia umowy o pracę w zależności od typu umowy.
 • Umowa o pracę Dodano parametry: wiele miejsc wykonywania pracy, miejsca wykonywania pracy – informacje z tych parametrów będą pojawiać się w odpowiedniej sekcji na wydruku Umowy o pracę.
 • Elektroniczna dokumentacja pracownicza Dodano część E, gdzie będą umieszczane dokumenty związane z kontrolą pracownika dot. trzeźwości oraz na obecność środków działających podobnie jak alkohol.
 • Praca zdalna Wprowadzono zmiany w weryfikacji czasu pracy – dodano do opcji „Weryfikuj” obsługę nanoszenia stref czasu pracy Praca zdalna oraz Praca zdalna okazjonalna.
 • Kartoteka pracownika/Kalendarz/Norma czasu pracy dodano możliwość wyświetlenia oraz dodania lokalizacji dla strefy czasu pracy.
 • Nieobecności Dodano nowe definicje nieobecności: Zwolnienie od pracy – siła wyższa (dni), Zwolnienie od pracy – siła wyższa (godz), Urlop opiekuńczy niepł. (art 173.1 kp) oraz powiązane Limity nieobecności.
 • Zasiłki Do nieobecności związanych z rodzicielstwem dodano nowe wartości rozliczeń, które można wybrać na formularzu danej nieobecności.


Czas pracy i nieobecności Dodano nową listę w Pulpicie kierownika w zakładce Czas pracy i nieobecności . Nowa lista Praca zdalna prezentuje informację o okresach pracy zdalnej podległych pracowników.

Kierownik ma możliwość wglądu w szczegóły wniosku o pracę zdalną, po kliknięciu w wybrany okres pracy zdalnej.


Czas pracy i nieobecności Dodano nową listę w Pulpicie pracownika w zakładce Czas pracy i nieobecności . Nowa lista Praca zdalna prezentuje informację o okresach pracy zdalnej.

e-wnioski Dodano nowe e-wnioski:

 • e-wniosek o zwolnienie od pracy siła wyższa (dni)” lub „e-wniosek o zwolnienie od pracy siła wyższa (godz.)”,
 • „e-wniosek o urlop opiekuńczy niepłatny”,
 • „e-wniosek o urlop wychowawczy”.

e-wnioski Zmodyfikowano e-wnioski związane z pracą zdalną: dodano pole „Lokalizacja”, dla e-wniosków dla osób uprzywilejowanych w przypadku odrzucenia wniosku wprowadzono wymagalność pola Powód odrzucenia, zmieniono nazwę e-wniosku „e-wniosek o pracę zdalną – rodzic dziecka do 4 r.ż.” na”e-wniosek o pracę zdalną – rodzic dziecka do 8 r.ż.”.

Ewidencja Środków Pieniężnych/Elektroniczne wyciągi bankowe

 • Udostępniono komunikację opartą o webservice z bankiem Citi Handlowy.
 • Filtr Citi Direct (SWIFT) – poprawiono ustawienie rachunku bankowego na operacjach technicznych dotyczących przeksięgowań VAT w transakcjach MPP.
 • Dla filtra importu wyciągów bankowych: Kreator CSV poprawiono importowanie kwoty w przypadku ustawienia w kreatorze przetwarzania kolumn: Liczba z walutą dla pola Kwota, jeżeli w pliku kwota zawierała spacje jako separator tysięcy. Aktualnie importowana jest cała wartość kwoty.