Nowy wzór deklaracji CIT-8

W związku z publikacją Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 marca 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. 2019, poz. 570) w systemie enova365 został udostępniony nowy wzór deklaracji CIT-8(27) wraz załącznikami. Zgodnie z zapisami rozporządzenia nowe formularze deklaracji mają zastosowanie dla osiągniętych dochodów (poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2018 r.

Dotychczasowy wzór deklaracji CIT-8(26) wraz z odpowiadającymi jej załącznikami mógł być stosowany do dnia 1 kwietnia 2019 r.

Uwaga! Według informacji potwierdzonych przez infolinię systemu e-Deklaracje, w praktyce deklaracja CIT-8(27) w wersji elektronicznej może być stosowana po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania schemy e-Deklaracji w dniu 29.03.2019 r.

Informacja dla Klientów, którzy sporządzili e-sprawozdania wersją 15.3 enova365

W wersji 15.3 ukazała się funkcjonalność wspierająca sporządzanie e-sprawozdań w formie zestawień oraz pliku XML. W wersji tej zostały stwierdzone następujące problemy:

  • Zestawienia księgowe. Dla wyniku obliczonego zestawienia po kliknięciu na konkretną pozycję nie pokazywały się składowe, w oparciu o które ustalono wynik.
  • e-Sprawozdania. W programie istniał niejasny opis pola “Istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności”, który mógł spowodować wprowadzenie niepoprawnej wartości.

Powyższe problemy wyeliminowano w wersji 15.4 enova365 opublikowanej 12 marca 2019.

Obecnie w polu Informacja o wyrażeniu prezentowane jest wyrażenie, na podstawie którego została obliczona kwota w danej pozycji. Skorygowano również opis pola dotyczącego okoliczności zagrażających kontynuowaniu działalności, przez nadanie mu następującej treści: “Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności”. W przypadku braku zagrożeń pole powinno mieć ustawioną wartość TAK. Zmianę w tym zakresie wprowadzono również na wydruku sprawozdania.

Klientom, którzy nie zaktualizowali enova365 do wersji 15.4, a sporządzili e-sprawozdania i podpisali celem dalszego procedowania np. wysłania do KRS lub KAS, rekomendujemy sprawdzenie, czy plik XML został poprawnie wygenerowany.

W szczególności należy zweryfikować, czy dla firm, które nie mają zagrożenia kontynuowania działalności, wpliku XML:

  • wartość w polu P_5Bjest ustawiona na true, dla schem sprawozdań wg nazewnictwa w oprogramowaniu enova365: Jednostka inna (tys.), Jednostka inna (zł), Jednostka mała (tys.), Jednostka mała (zł), Jednostka mikro (tys.), Jednostka mikro (zł),
  • wartość w polu P_4Bjest ustawiona na true, dla schem sprawozdań wg nazewnictwa w oprogramowaniu enova365:Jednostka OP (tys.), JednostkaOP (zł).

W razie stwierdzenia, że plik został wygenerowany niepoprawnie, należy dokonać korekty.