Opublikowana została nowa wersja programu enova365 – wersja rozwojowa 2401. W ramach wersji udostępniono nowe funkcjonalności oraz poprawki do modułów: Kadry i Płace oraz Ewidencja Środków Pieniężnych.

Kadry i Płace

  • PFRON Dostosowano okres ważności orzeczeń wydanych przez PFRON do ustawy z dnia 19.12.2023 r. o szczególnych rozwiązaniach służących zachowaniu ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności.
  • Podstawa urlopu Poprawiono uwzględnianie elementów wynagrodzenia w podstawie nieobecności “Zwolnienie od pracy – siła wyższa (dni)” oraz “Zwolnienie od pracy – siła wyższa(godz.)”.

Ewidencja Środków Pieniężnych

  • Odsetki Zaktualizowano w systemie wartości odsetek obowiązujące od 1 stycznia 2024 r. Nowe wartości poniżej:
    • Odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym (medyczne) – 13,75 %,
    • Odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem nie jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym (handlowe) – 15,75 %.